เข็มสันติพิทักษ์

โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราแผ่นดินจัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิได้ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ รล.0002/257 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2520 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบได้ทุกวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เป็นเกียรติและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับผู้กำกับการ  ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปไข่

  • ประกอบด้วยตราแผ่นดินมหาพิชัยมงกุฎ
  • มีรัศมีล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์
  • ส่วนล่างเป็นรูปแพรขด
  • มีอักษรไทยบนแพร ข้อความว่า “ผู้กำกับการ” 

เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงินแบบ ลอยตัวไม่มีกรอบพื้นหลังเครื่องหมายเป็นลายด้านแบบเม็ดทรายขนาดของเครื่องหมายสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร เครื่องหมายนี้ชื่อว่า “เข็มสันติพิทักษ์”

การประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ สำหรับหลักสูตรผู้กำกับการให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อที่อกเบื้องขวา ผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรผู้กำกับการ ได้แก่แสดงคุณวุฒิแบบเดิมไปแล้ว ให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิผู้กำกับการแบบใหม่นี้ได้

1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการภาคีที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. ผู้มีเกียรติอื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้โดยประดับเครื่องหมายตามข้อ 1 หรือมอบให้สิทธิตามข้อ 2 โดยจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิประดับไว้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้ หรือผู้ที่มีเกียรติอื่นที่กรมตำรวจเห็นสมควรให้ประดับเครื่องหมาย

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรม
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผู้กำกับการ

2. เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารราชการและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีเจตคติด้านจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดี มีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ

4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ